Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN CENTRUM SZKOLENIOWEGO

(1) Wstęp
– Uczestnik – przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu.
– Zgłoszenie – przez zgłoszenie rozumie się informację dostarczoną organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub pocztą tradycyjną zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane do wystawienia faktury) dotyczące rezerwacji konkretnego terminu szkoleniowego na konkretny rodzaj szkolenia ustalonego wcześniej z organizatorem. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z ofertą organizatora i niniejszym regulaminem akceptując je.
– Rezerwacja – przez rezerwację rozumie się zgłoszenie na konkretny termin konkretnego szkolenia, potwierdzone wpłatą kwoty zadatku na konto bankowe lub osobiście w siedzibie organizatora. Dopiero wpłata zadatku stanowi zarezerwowanie konkretnego terminu dla konkretnego uczestnika, wszelkie wcześniejsze działania mają charakter informacyjny.

(2) Organizator szkoleń
– Organizatorem szkoleń jest instytucja szkoleniowa: Anastazja Balon Beauty Academy; ul. Słowackiego 12/7 40-093 Katowice; NIP: 9542710613; REGON: 243000003;
– Organizator szkoleń jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) z numerem: 2.24/00273/2021.
– Organizator współpracuje w zakresie prowadzenia szkoleń z firmą Noblelashes oraz Lycon Polska. Ze względu na charakter współpracy certyfikaty za odbyte szkolenia są wystawiane przez współpracujące firmy na podstawie umowy o współpracy pomiędzy firmami. Organizator może na życzenie dodatkowo wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podpisane bezpośrednio przez organizatora. Certyfikaty są w języku polskim i angielskim.
– Szkolenia są skierowane do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.

(3) Rezerwacja terminu, informacja o zadatkach i płatności
– Zakres i program, dokładny adres, cena oraz godzina szkolenia są określone w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na www.anastazjabalon.pl
– W celu rezerwacji terminu szkolenia niezbędne jest podanie adresu e-mail organizatorowi. Na adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie konkretnego terminu oraz informacja o kwocie zadatku.
– Rezerwacja terminu szkolenia odbywa się po przedpłacie kwoty 300 zł (jednodniowe szkolenie) lub 500 zł (dwudniowe szkolenie) w postaci ZADATKU na konto organizatora. Dopiero wpłata zadatku stanowi zarezerwowanie konkretnego terminu dla konkretnego uczestnika, wszelkie wcześniejsze działania mają charakter informacyjny.
– W przypadku potrzeby wystawienia faktury vat za kwotę zadatku konieczne jest podanie danych do faktury od razu przed dokonaniem przelewu i jego zaksięgowaniem. W przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny zazadatek.
– Pozostała kwota za szkolenie powinna zostać wpłacona najpóźniej pierwszego dnia zarezerwowanego szkolenia. Możliwa jest płatność gotówką, kartą, blik.
– Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. W takim wypadku organizator dokonuje zwrotu wpłaconej przez uczestnika kwoty w terminie do 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe.
– W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu osoby małoletniej, konieczne jest osobiste stawienie się opiekuna prawnego i dokonanie rezerwacji na szkolenie osobiście z podpisaniem stosownego oświadczenia i osobistym opłaceniem zadatku rezerwacyjnego.

(4) Zasady uczestnictwa w szkoleniach
– Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu oraz umożliwienia prawidłowego przeprowadzenia zajęć.
- Organizator zapewnia wszystkie niezbędne na szkoleniu materiały dydaktyczne i zabiegowe. Wyjątkiem są pęsety przy szkoleniach ze stylizacji rzęs - jako narzędzie osobiste każdy kursant powinien pracować na własnych pęsetach. W przypadku ich braku konieczny będzie zakup ich na miejscu podczas szkolenia na wyłączny użytek kursanta.
– Organizator nie wyraża zgody na używanie przez uczestnika w trakcie kursu urządzeń nagrywających treść kursu. Szczególnie utrwalania obrazu i dzwięku za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń, szczególnie filmowania i fotografowania bez wiedzy i zgody organizatora.
– Utrwalanie obrazu w postaci zdjęć jest możliwe tylko za wiedzą i zgodą organizatora. Utrwalony za zgodą organizatora przez uczestnika obraz może być wykorzystywany jedynie w celu edukacyjnym prywatnym oraz do prywatnego portfolio.
– Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom podczas szkoleniach są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich nie jest dozwolone, szczególnie wykorzystywanie w celach komercyjnych jest zabronione.

(5) Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
– Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.
– W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia kursu lub w trakcie jego trwania uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny brutto (100%) szkolenia.
– W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem zarezerwowanej daty szkolenia, zadatek rezerwacyjny (30%) nie zostanie zwrócony uczestnikowi.
– Uczestnik może wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Taka informacja musi zostać przekazana organizatorowi minimum 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

(6) Postanowienia końcowe
– Uczestnik oświadcza, że podane w procesie rezerwacji dane są zgodne z prawdą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowych danych podanych przez uczestnika.
– Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia kursu. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
– W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawem właściwym jest prawo polskie.
– Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą załatwiane polubownie.
– W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Organizatora kursu.

pixel